czwartek, 8 czerwca 2017

O Kościele Starokatolickim i nieomylności papieskiej

Kościół Starokatolicki jest co do idei ( a nie co do nazwy ) tak starym, jak starym jest kościół Chrystusa., bo głosi on apostolską, powszechną (katolicką) naukę pierwotną, jakiej uczyli Apostołowie, stąd też słusznie zwie się Kościołem Starokatolickim czyli  A p o s t o l s k i m.

1) Kościół Starokatolicki ma nader chlubną i historyczną przeszłość, a nazwa jego z dodatkiem “staro” datuje się od Soboru Watykańskiego z r. 1870, kiedy to podczas uchwalania dogmatu o nieomylności papieża 136 członków soboru - biskupów i profesorów uniwersytetów i opierając się na zasadach słów Ewangelii Św.: “i ojca nie zówcie sobie na ziemi, albowiem jeden jest Ojciec wasz, który jest w niebiesech. Ani nie nazywajcie się nauczycielami, gdyż jeden jest nauczyciel wasz Chrystus” ( Mt 23, 9 - 10 ), pozostało przy starych zasadach katolickich, apostolskich i dla odróżnienia się od tych, którzy nowy dogmat przyjęli nazwali się początkowo “Kościołem Staro - rzymsko - katolickim“.


Bulla papieska p. t. “Pastor aeternus” z 18 VII 1870 r. ogłosiła ( pomimo powyższego sprzeciwu ) dogmat o nieomylności papieża i jego wyższości nad soborem powszechnym. Otwarty, zdecydowany krok biskupów nieuznających “nieomylności” uznał i poparł w otwartej mowie wobec papieża Piusa IX ks. Jerzy Strossmayer, biskup rzymski Dyakowaru i wygłosił na Soborze słowa następujące:

“Przeczytawszy cały Nowy Testament z ręką, wzniesioną do tego krzyża, oświadczam przed Bogiem, że nie znalazłem najmniejszych śladów papiestwa, nie znalazłem ani jednego rozdziału, ani jednego wierszyka, w którym by Chrystus Pan dawał św. Piotrowi zwierzchnictwo nad Apostołami. Ku mojemu zdumieniu nie znajduję wzmianki o papieżu, jako następcy św. Piotra i namiestnika Jezusa itd.” (v. Kościół a papież )

( z "Krótka Historia Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej", ks. prob. Szymon Guzik, 1938. )